วิธีการจอง เลขทะเบียนรถยนต์ ทางอินเตอร์เน็ต

ปัจจุบัน กรมการขนส่ง ได้พัฒนา ไปอีกขั้น เพื่อให้ การบริการ ตอบสนอง ความพอใจ ลูกค้า อย่างสูงสุด

1. จอง เลขทะเบียน ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต

รถเก๋ง รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 

รถตู้ รถยนต์นั่ง เกิน 7 คน

และ รถกระบะ รถบรรทุก  เอกสาร ที่ต้อง เตรียม คือ บัตร ประชาชน เลขหนังสือเดินทาง หรือ เลขทะเบียนบริษัท

สามารถ จองออนไลน์ ได้ โดยไม่จำเป็น ต้องเดินทาง มาที่ กรมขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
หลักเกณฑ์การจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ต
1. กรณีรถใหม่ ท่านต้องได้รับรถยนต์มาแล้ว จึงจะ จองเลขทะเบียน ได้
2. ท่านสามารถใส่เลขทะเบียนที่เปิดให้จองได้ตามตารางจองเลข ได้ครั้งละ 1 เลข และสามารถใส่เลขใหม่ได้จนกว่าจะจองเลขทะเบียนได้
3. สามารถตรวจสอบวันจดทะเบียนได้ที่ ตารางจองเลขฯ “ปัจจุบันจดทะเบียนถึงเลข” หากถึงเลขทะเบียน และกลุ่มหมวดที่ท่านจองได้แล้ว ก็สามารถจดทะเบียนได้ แต่ต้องจดทะเบียนก่อนวันที่กรมฯ กำหนด หากพ้นระยะเวลา
ดังกล่าว สิทธิในหมายเลขนั้นจะตกไป
4. เมื่อจองเลขทะเบียนรถได้แล้ว จะสามารถจองเลขทะเบียนรถยนต์ได้ใหม่อีกครั้งหลังจาก 3 เดือน
5. เลขทะเบียนที่ท่านจองได้จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้
6. ผู้ถือสัญชาติไทย ให้ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการจองเลขทะเบียนเท่านั้น
7. ข้อควรระวัง ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หากอักษร หรือตัวเลข ไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนบริษัทไม่ตรงกับเอกสารนิติบุคคล ให้ถือว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกัน จะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้
8. ให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขทะเบียนการค้า หรือ เลขหนังสือเดินทาง ต้องติดกัน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3529999227711, เลขหนังสือเดินทาง P110234 เป็นต้น
9. หากรูปแบบการใส่ ชื่อ – นามสกุล และเลขบัตร ผิดไปจากที่กำหนดให้ตกเป็นโมฆะ
10. การจอง จะเปิดให้จองเป็นแบบวันต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ของวัน ตามตารางจองเลข
11. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (1 IP Address) สามารถจองได้เลขเดียวในวันนั้นๆ
12. กรมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. หากมีข้อผิดพลาดในการจอง ไม่ว่ากรณีใดๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่และจะแจ้งให้ทราบ